29/04/2018

RGPD la nova llei de protecció de dades

El Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), publicat al maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018, és una norma d'aplicació directa en tota la Unió Europea, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades. El RGPD substituirà, a partir de maig de 2018, a l'actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, LOPD) i al Reglament RD-1720/2007, que la desenvolupa, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals cal adaptar els actuals tractaments, amb anterioritat a la data de la seva plena aplicació.
A partir d'ara, el RGPD afegeix requisits addicionals pel que fa a la necessitat d'informar les persones interessades, generalitzant el concepte de "Tractament", i incorporant, en línies generals, els següents detalls:
 Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades, si escau,
 La base jurídica o legitimació per al tractament,
 El termini o els criteris de conservació de la informació,
 L'existència de decisions automatitzades o elaboració de perfils,
 La previsió de transferències a tercers països
 El dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control
I a més, en el cas que les dades no s'obtinguin del propi interessat:
 L'origen de les dades
 Les categories de les dades

Compartir: