09/08/2015

Venda de medicaments per Internet

Qui pot vendre per internet?

Les farmàcies obertes al públic legalment autoritzades, que hagin efectuat la notificació d'aquesta activitat.
 
La farmàcia ha de comunicar, a les autoritats competents de la comunitat autònoma on estigui ubicada, almenys 15 dies abans de l'inici de l'activitat de venda de medicaments, la següent informació:

Nom i cognoms del farmacèutic o farmacèutics titulars o, si escau, del farmacèutic regent, i direcció de la farmàcia des de la qual es dispensaran aquests medicaments no subjectes a prescripció.
Data de començament de les activitats d'oferta al públic de medicaments per venda a distància a través de la pàgina web.
Adreça del lloc web utilitzat per a aquest fi, que haurà de complir amb el que estableixen els articles 6 i 8 i amb la resta de normativa aplicable, així com tota la informació necessària per identificar aquest lloc.
Informació sobre els procediments d'enviament dels medicaments al públic.

Així mateix, la farmàcia ha de posar en coneixement de les autoritats competents de les comunitats autònomes qualsevol modificació en les dades incloses en la notificació així com el cessament d'aquesta activitat, almenys 15 dies abans de portar a efecte la mateixa. La venda per internet ha de ser realitzada amb la intervenció d'un farmacèutic, des de la seva farmàcia. 

La venda de medicaments en línia només es pot realitzar directament des de la farmàcia responsable de la venda, sense intervenció d'intermediaris. No podran realitzar regals, premis, obsequis, concursos, bonificacions o activitats similars com a mitjans vinculats a la promoció o venda al públic de medicaments a les farmàcies en línia, sense perjudici dels descomptes sobre el preu de venda que es contemplin segons la normativa vigent.

Requisits que han de complir les farmàcies en línia

El nom de domini ha d'haver estat registrat pel titular o els titulars de l'oficina de farmàcia en els registres establerts a l'efecte. El titular o titulars seran els responsables del contingut del lloc web.

La promoció i publicitat de la farmàcia i el seu lloc web, en qualsevol mitjà o suport, incloent la realitzada en cercadors o xarxes socials, estarà sotmesa a la inspecció i control per les autoritats competents i s'ha d'ajustar a la normativa vigent aplicable. En cap cas els noms utilitzats podran induir a error o crear falses expectatives sobre possibles beneficis de l'estat de salut.

La pàgina que ofereixi els medicaments contindrà com a mínim la següent informació, que haurà de ser accessible per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta.

Quins medicaments no es poden vendre per internet?

Medicaments amb recepta o subjectes a prescripció mèdica

Preparats oficinals

Els medicaments que no hagin estat autoritzats d'acord amb la normativa aplicable
 

Compartir: